Ugrás a tartalomhoz

Tájékoztató

a Helyi Építési Szabályzat MódosításárólTisztelt Péteri Lakosok!

Ezúton előzetesen tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Péteri Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról, és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény által előírtaknak megfelelően a 34/2017. (III.09.) számú testületi határozatával elhatározta a településrendezési eszközeinek módosítását.

A módosítandó hatályos tervek:

-      Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének a település Helyi Építési Szabályzatáról szóló 30/2004.(XII.15.) sz. rendelete.

A módosításra magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése céljából van szükség.

Péteri Község Önkormányzatának Helyi építési szabályzatáról szóló 30/2004. (XII.15.) sz. rendeltének (továbbiakban: HÉSZ) 61.§ (7) bekezdése értelmében a község közigazgatási területén belterületen további rádiótelefon antenna nem telepíthető.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban: Törvény) 94. § (1) bekezdés értelmében a település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál - a külön jogszabályban meghatározott módon - biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének lehetőségét.

Álláspontunk szerint a település Helyi Építési szabályzata jelenleg ellentmondásban áll a Törvény rendelkezéseivel. Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (3) bekezdése az alábbiak szerint fogalmaz: „az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.”

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Korm. rendelet)  32. § (6a) a) pontja alapján a településrendezési eszköz egyeztetése főépítészi eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítás  magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi harmonizáció érdekében történik.

Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület kezdeményezi a HÉSZ 61.§ (7) bekezdésének hatályon kívül helyezését.

A rendelet-tervezet a hatályos az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek megfelelően készült.

A terv tartalma, egyeztetése és elfogadása meg fog felelni a 314/2012. (X.8.) sz. Korm. rendelet szabályainak. Az egyeztetés a tervezett módosítás mértéke és jellege miatt állami főépítészi eljárásban történik.

A tájékoztató a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 241/2013.(XII.12.) sz. önkormányzati határozat szerint került közzétételre. 

A módosítási dokumentáció a csatolt tartalom szerint megismerhető.

A módosítással kapcsolatban 15 napon belül tehetik meg javaslataikat, észrevételeiket a jegyzo@peteri.hu email címre, illetve a Polgármesteri Hivatal levélcímére: 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2.

 

Közreműködésüket előre is köszönjük.

 

Péteri, 2017. április 18.

Tisztelettel:                                          

Petőné Vizi Valéria
polgármester      

 Kapcsolódó dokumentumok:

Módosító rendelet-tervezet

Rendelet egységes szerkezet